Prisca Biffot

Prisca Biffot

Prisca Biffot
Customer Service Specialist, Białystok

Nazywam się Prisca, urodziłam się w Gabonie w Afryce. Posiadam również obywatelstwo francuskie. Dorastałam w obu krajach, ponieważ zawsze podróżowałam między nimi z powodu pracy moich rodziców. Jednak wszystkie moje wyższe studia odbyłam we Francji. Zdobyłam dyplom ukończenia szkoły wyższej jako dwujęzyczny sekretarz administracji publicznej w języku angielskim i hiszpańskim we Francji. Przeszłam przez kilka stanowisk we Francji i Wielkiej Brytanii w administracji i obsłudze klienta, dla dużych firm, takich jak Airbus Industrie w Tuluzie. Moją główną pracę – urzędnika pocztowego – wykonywałam przez 15 lat w Wielkiej Brytanii.

Jestem osobą zawsze chętną nauki i zdobywania nowych doświadczeń. Moja ostatnia kwalifikacja osiągnięta z sukcesem, to dyplom ukończenia szkoły wyższej w zakresie pielęgniarstwa i ochrony zdrowia w Londynie w 2017 roku. W Wielkiej Brytanii, przybywając na urlopie macierzyńskim z moim drugim dzieckiem, zdobyłam także dyplom kwalifikacji zawodowych drugiego stopnia w opiece nad dziećmi. Wynikało to z chęci zdobycia szerszej wiedzy na temat psychologii dziecięcej. Posiadam również certyfikat makijażysty oraz stylisty paznokci i oferuję swoje usługi w tym zakresie jako freelancer.

Nigdy nie przestałam się uczyć przez te wszystkie lata. Uwielbiam to i myślę, że to pomaga zachować młodego ducha i otwiera umysł. Powiedziałabym, że miłość do nauki i miłość ludzi to moje hobby. Uwielbiam pracować z ludźmi i uczyć się od nich. Wierzę, że każda osoba, z którą się stykamy, jest bogactwem wiedzy, która pomaga nam się rozwijać. Od czasu do czasu uprawiam sport, kocham muzykę i zawsze staram się rozwijać duchowo. Moim kolejnym planem jest poznanie języka polskiego, co będzie dla mnie wyzwaniem, ponieważ jest to bardzo trudny język do nauki od podstaw dla kogoś w moim wieku - mam 44 lata. Ale nie poddaję się, ponieważ jestem pewna, że poznawanie języków otwiera nowe drzwi do zupełnie innego świata i sposobu myślenia, a także daje wiedzę o historii i specyfice danej społeczności.

Jestem żonata z Polakiem i mamy trójkę dzieci, które z dumą wychowujemy. Pochodzenie mojego męża wyjaśnia dlaczego przeprowadziliśmy się do Polski. Rozpoczęłam pracę w Transcom w Białymstoku w listopadzie 2017 r., jako młodszy specjalista ds. obsługi klienta na projekcie francuskim.

Uwielbiam tę pracę, ponieważ jest bardzo elastyczna i jako matka trojga małych dzieci, mogę dostosować swój grafik do życia rodzinnego. To idealna praca dla osoby, która tak jak ja, osiedla się w nowym kraju i może pracować w języku ojczystym. Dziękuję Transcom za tę okazję. Podoba mi się także sposób, w jaki firma współdziała z pracownikami i docenia ich pracę.

***

My name is Prisca , I am born in Gabon Africa. I am dual heritage with French ancestry, which explains my French citizenship. I grew up equally in both countries asIi was always travelling back and forth due to my parent's job. However, I did all my higher studies in France. I did pass a Higher National Diploma as a bilingual Public Administration secretary in English and Spanish in France. I have been through several positions in France and in the UK in administrations and customer services, for big companies such as Airbus Industrie in Toulouse, but my main job for 15 years was as a civil servant in the UK for the Post Office.

I am someone always eager to learn and try new experiences. My last qualification acheived with success is a Higher Education Diploma Nursing and Healthcare Professions in London UK in 2017. I also have a Make up Artist certificate, a Nail Technician Certificate and was offering my services as a freelancer. While on maternity of my second child I did pass a National Vocational Qualification level 2 in childcare in the UK. I wanted to know more about children psychology.

I have never stopped learning over the years. I love it, I think it keeps a spirit young and it opens your mind. I would say the love of learning and the love of people is my hobby. I love working with people and learn from them. I believe each person we come in contact with,  is a wealth of knowledge, which is helping to our own self development. I also work out occasionally, I love music and I always try to grow spiritually. My new challenge is to get to know the Polish language, which  is not the least, as it is a very hard language for somoene my age – I’m 44. But I do not despair, as getting to know more about a language, opens up a new door to a whole new universe and way of thinking such as history and social particularities.

I am married to a Polish man and we have 3 children we raise proudly. The background of my husband explains our move to Poland in Autumn 2017. I have started my job at Transcom Bialystok in November 2017 as a Customer Service Junior Specialist for the French market.

I love this job because it is a very flexible job. As a mother of 3 young children, I can work around my shift and cope very well with my family life as well. It is the perfect job I guess for somoene who like me want to settle down in this country and I thank Transcom for this opportunity. I also like the way the company interact and seem to value their staff.